Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Violette Company

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.
 • Opdrachtnemer: Violette Company en/of Opdrachtnemer.
 • Klant: (i) elke particulier (ii) elk bedrijf, of (iii) elke instelling, die bij Opdrachtnemer diensten afneemt.
 • Onderwijsmateriaal: opleidings-, les- of instructiemateriaal, documentatie of enig ander materiaal in welke vorm dan ook, dat wordt gebruikt als onderdeel van het Programma of coaching.
 • Programma’s en Trajecten: een door Opdrachtnemer verzorgde dienst in de vorm van opleiding, training, coaching, on- of offline sessie, her- of bijscholing, cursus, workshop dan wel enige andere vorm van training, coaching of opleiding. Een Programma of Traject kan onderverdeeld zijn in een of meerdere sessies of module(s) en kan verspreid zijn over meerdere weken, maanden of jaren.
 • Overeenkomst op afstand: een Overeenkomst die zodanig tot stand is gekomen dat uitsluitend gebruik is gemaakt van een of meer technieken voor communicatie op afstand in de zin van art. 6:230g sub e Burgerlijk Wetboek, zoals elektronische communicatie (e-mail).
 • Prijs: de prijs voor een Programma of dienst met inbegrip van alle bijkomende kosten en belastingen.
 • Overeenkomst: een overeenkomst, waaronder een Overeenkomst op Afstand, tussen Opdrachtnemer en een Klant met betrekking tot het verzorgen van een Programma door Opdrachtnemer, al dan niet ten behoeve van werknemers van die Klant.
 • Website: de websites van Opdrachtnemer.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Op alle offertes, aanbiedingen en diensten van Opdrachtnemer en op alle door Opdrachtnemer gesloten Overeenkomsten zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, voor zover daarvan niet is afgeweken overeenkomstig lid 3 van dit artikel.
 2. Door inschrijving voor een Programma aanvaardt de Klant de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden. Opdrachtnemer wijst de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Klant, hoe ook genaamd, uitdrukkelijk van de hand.
 3. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen Opdrachtnemer en de Klant zijn overeengekomen. Onder schriftelijk wordt in de Algemene Voorwaarden mede verstaan iedere vorm van elektronische communicatie (bijvoorbeeld e-mail of op de Website).
 4. In de gevallen waarin de betreffende Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden niet voorzien, zal Opdrachtnemer een regeling treffen naar redelijkheid.
 5. De (gehele of gedeeltelijke) ongeldigheid of onverbindendheid van een of meer bepalingen van de Algemene Voorwaarden tast de geldigheid of verbindendheid van de overige bepalingen niet aan. Indien zou blijken dat een bepaling ongeldig of onverbindend is, zullen Opdrachtnemer en de Klant het ongeldige of onverbindende gedeelte vervangen door een bepaling die wel geldig en verbindend is en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en strekking van de betreffende bepaling, zo veel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige of onverbindende gedeelte van deze bepaling.

artikel 3 – Overeenkomst

 1. De Klant gaat een Overeenkomst met Opdrachtnemer aan door middel van de inschrijving voor het Programma. Inschrijving voor een Programma vindt plaats (i) via het inschrijfformulier uit de brochure van Opdrachtnemer, (ii) telefonisch, (iii) per e-mail via het door Opdrachtnemer verstrekte digitale inschrijfformulier, of (iv) via het inschrijfformulier op de Website.
 2. De Overeenkomst komt tot stand wanneer Opdrachtnemer de inschrijving voor een Programma of traject schriftelijk aanvaardt en wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment waarop Opdrachtnemer schriftelijk de inschrijving voor een Programma of traject aan de Klant heeft bevestigd. Deze bevestiging geldt tevens als bewijs van inschrijving voor het betreffende Programma of traject.
 3. Bij contactonderwijs of coachingsessies wordt onder aanvang van het Programma de datum van de eerste bijeenkomst verstaan. Bij onderwijs op afstand wordt onder aanvang van het Programma verstaan: het verschaffen van toegang tot het Onderwijsmateriaal dat op elektronische wijze wordt aangeboden.

artikel 4 – Beëindiging/annulering/wijzigen Programma of traject

 1. Indien de Klant een particulier is, heeft de Klant gedurende 3 kalenderdagen na het sluiten van een Overeenkomst het recht de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. Het is nadien (of indien de Klant geen particulier is) niet mogelijk kosteloos het Programma te annuleren, behoudens (ter uitsluitende beoordeling van Opdrachtnemer) het geval van een ernstige ziekte of calamiteit – waarbij geldt dat Opdrachtnemer een bewijs daarvan kan verlangen in de vorm van een medisch attest of anderszins – en voorzover het Traject, Programma of Programmasonderde(e)l(en) nog niet is (zijn) aangevangen of ingepland. Uit het medisch attest of anderszins moet blijken van de (medische) omstandigheid waarop de student zich beroept.
 2. Wenst de Klant alsnog te annuleren is Opdrachtnemer gerechtigd is de volgende kosten bij de Klant in rekening te brengen:
  a. bij annulering voor aanvang van het Traject of Programma: 25% van de Prijs
  b. bij annulering na aanvang van het Traject of Programma: de totale Prijs.
 3. Annulering dient schriftelijk of per e-mail plaats te vinden.
 4. Indien het aantal aanmeldingen voor een bepaald Programma of een bepaalde opleidingsmodule naar het oordeel van Opdrachtnemer onvoldoende is, staat het Opdrachtnemer vrij om met de Klant overeen te komen dat het betreffende Programma of de betreffende opleidingsmodule op een andere opleidingslocatie, andere datum en/of ander tijdstip zal worden gevolgd. Indien Opdrachtnemer en de Klant geen overeenstemming bereiken over deze wijziging(en), dan heeft de Klant het recht de betreffende opleidingsmodule kosteloos te annuleren. De Klant is in dit geval gehouden de kosten voor de reeds aangeboden Programma onderdelen te voldoen.
 5. In geval van ontbinding of annulering dient de Klant het ontvangen Onderwijsmateriaal zo spoedig mogelijk aan Opdrachtnemer terug te zenden. Opdrachtnemer is gerechtigd de directe kosten van het terugzenden voor rekening te laten komen van de Klant. Het terugzenden is voor risico van de Klant.
 6. Indien de Klant na aanvang van het Traject of Programma de Overeenkomst tussentijds beëindigt, bestaat er geen recht op enige restitutie van het door de Klant aan Opdrachtnemer betaalde of nog verschuldigde bedrag.
 7. Opdrachtnemer kan in uitzonderlijke gevallen op verzoek van de Klant een Programma verplaatsen naar een andere Opleidingslocatie, andere datum en/of ander tijdstip. De beslissing over het al dan niet verplaatsen van een Programma ligt uitsluitend bij Opdrachtnemer. Opdrachtnemer zal voor de administratieve verwerking van een verplaatsing EUR 75,- exclusief btw bij de Klant in rekening brengen. De Klant dient uiterlijk binnen 14 dagen na het besluit van Opdrachtnemer tot het verplaatsen van het Programma deze kosten (tezamen met eventuele andere nog verschuldigde kosten van het Programma) te voldoen. Onder deze kosten worden in ieder geval de kosten begrepen van de bijeenkomsten die al hebben plaatsgevonden voorafgaand aan de verplaatsing van het Programma, waaronder ook de Locatiekosten en de Arrangementskosten. Deze kosten zullen niet in mindering worden gebracht op de totale kosten van het verplaatste Programma.
 8. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om een Programma of Traject te wijzigen ten behoeve van een kwalitatieve verbetering van het Programma.
 9. Coaching gesprekken dienen minimaal 24 uur van te voren schriftelijk te worden afgezegd, waarna een nieuwe afspraak kan worden gepland. Een nieuwe afspraak moet altijd binnen de duur van het programma of traject plaatsvinden. Ik kan helaas niet garanderen dat er ruimte in de agenda’s, om een gesprek in te halen. Dit kan dus betekenen dat het coaching gesprek alsnog komt te vervallen. Als het gesprek later dan 24 uur van tevoren afgezegd wordt, vervalt het coaching gesprek direct en kan het niet ingehaald worden.

artikel 5 – Betaling

 1. Indien deze keuzemogelijkheid wordt geboden, kan de Klant de kosten van een Programma in termijnen of door betaling ineens voldoen. De Klant dient in dat geval de gekozen wijze van betaling bij inschrijving voor een Programma aan te geven en deze kan na inschrijving voor een Programma niet worden gewijzigd.
 2. Betaling dient uiterlijk plaats te vinden op de vervaldatum zoals op de betreffende factuur is vermeld. Opdrachtnemer hanteert een betalingstermijn van 14 dagen.
 3. Indien een Klant niet binnen de gestelde termijn betaalt, zal Opdrachtnemer de dienstverlening per direct opschorten en komen alle extra kosten die Opdrachtnemer moet maken, om het aan Opdrachtnemer toekomende bedrag te innen, voor rekening van de Klant. Deze kosten bedragen ten minste 10% van het totaal verschuldigde bedrag, met een minimum van EUR 115,-. Indien de Klant een particulier is, zullen de extra kosten worden berekend conform de toepasselijke wettelijke regelgeving.
 4. De Klant is, onverminderd zijn overige verplichtingen, vanaf de vervaldatum van de factuur tot aan de dag van de volledige voldoening, wettelijke rente verschuldigd over de nog openstaande bedragen. Indien de Klant heeft gekozen voor betaling in termijnen en niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, dan zijn vanaf het moment van verzuim van de Klant alle betalingstermijnen per direct opeisbaar.
 5. De Klant is te allen tijde betalingsplichtig, ook als hij een andere partij (bijvoorbeeld zijn werkgever) heeft opgegeven als betalende partij.

artikel 6 – Prijs

 1. De kosten van ieder Programma en de betalingswijze (alsmede of betaling in termijnen mogelijk is) staan vermeld in de opdrachtbevestiging. De Locatiekosten en de Arrangementskosten maken een onlosmakelijk deel uit van de totale kosten van het Programma.
 2. Tussentijds optredende kostprijsverhogende factoren die gaan spelen na de totstandkoming van de Overeenkomst, kunnen door Opdrachtnemer worden doorberekend aan de Klant.
 3. Indien de Klant een particulier is, en de in lid 2 van dit artikel bedoelde kostprijsverhogende factoren leiden tot een wijziging van de prijs van een Programma binnen 3 maanden na het sluiten van de Overeenkomst, heeft de Klant het recht de Overeenkomst te ontbinden.
 4. Alle door Opdrachtnemer genoemde bedragen zijn exclusief btw en exclusief eventuele verzendkosten.

artikel 7 – Aansprakelijkheid Opdrachtnemer

 1. In het geval dat Opdrachtnemer aansprakelijk is voor schade aan de Klant of aan de deelnemers aan een Programma, is de aansprakelijkheid, ongeacht de grondslag van de aansprakelijkheid, in alle gevallen beperkt tot directe schade (aansprakelijkheid voor indirecte schade – bijvoorbeeld gevolgschade, vertragingsschade, winstderving en misgelopen omzet – is derhalve uitgesloten).
 2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade aan eigendommen van de Klant of aan de deelnemers aan een Programma.
 3. Opdrachtnemer is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van (eventuele) foutieve of onvolledige informatie/aanbevelingen/adviezen verstrekt in verband met het Programma. Hieronder valt onder andere: de informatie/aanbevelingen/adviezen verstrekt door Opdrachtnemer, de docent of via het Onderwijsmateriaal, de brochure of enig ander werk voortvloeiend uit of verband houdend met een Programma.
 4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk indien een deelnemer de (veiligheids)instructies niet in acht neemt.
 5. De in dit artikel beschreven aansprakelijkheidsbeperking strekt zich eveneens uit tot alle personen waarvoor Opdrachtnemer verantwoordelijk is (zoals personen in dienst van Opdrachtnemer of die door Opdrachtnemer zijn aangesteld voor de uitvoering van de Overeenkomst).

artikel 8 – Bijzondere voorwaarden coaching

1. De overeenkomst houdt voor de opdrachtnemer een inspanningsverplichting en geen resultaatsverbintenis in. De opdrachtnemer al zich inspannen om een positief resultaat te bereiken, maar kan niet garanderen dat dit resultaat zal worden bereikt. Bij de uitvoering van de overeenkomst zal op een wijze worden gehandeld zoals van een redelijk handelend en redelijk bekwaam coach verwacht mag worden.

 1. Afspraken voor coach sessies dienen minimaal 24 uur van te voren per e-mail te worden afgezegd, waarna een nieuwe afspraak kan worden gepland. Als de afspraak later dan 24 uur van tevoren wordt afgezegd dan worden de kosten hiervoor in rekening gebracht.

artikel 9– Uitval docent

 1. Bij ziekte en/of verhindering van een docent zal Opdrachtnemer – voor zover mogelijk – voor gelijkwaardige vervanging zorg dragen. Indien vervanging niet mogelijk blijkt te zijn, zal Opdrachtnemer de Klant zo spoedig mogelijk hiervan in kennis stellen en met een voorstel voor alternatieve data komen waarop het betreffende Programma alsnog zal worden gegeven.
 2. In geval van ziekte en/of verhindering van een docent heeft de Klant geen recht op een (schade)vergoeding. Opdrachtnemer zal geen extra kosten in rekening brengen voor de verzorging van lesdagen voortvloeiende uit ziekte en/of verhindering van een docent.
 3. Een Klant kan niet kosteloos (i) een Programma of een examen annuleren vanwege de uitval van een docent of (ii) de Overeenkomst tussentijds beëindigen vanwege de uitval van een docent.

artikel 10 – Vertrouwelijkheid

 1. Opdrachtnemer, zijn personeel en/of voor Opdrachtnemer werkzame personen zullen de door de Klant verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen. Opdrachtnemer conformeert zich daarbij aan de geldende privacywetgeving.
 2. Opdrachtnemer verwerkt de door de Klant verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met de privacy policy van Opdrachtnemer. De Klant garandeert dat de betrokkenen van wie persoonsgegevens worden verstrekt zijn geïnformeerd over de verwerking van hun gegevens door Opdrachtnemer.

artikel 11 – Intellectuele eigendomsrechten / non-concurrentie

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten, inclusief het auteursrecht, die betrekking hebben op het door Opdrachtnemer verstrekte en samengestelde Onderwijsmateriaal (behoudens in de handel zijnde boeken) liggen bij Opdrachtnemer. Niets uit deze uitgaven mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer, hieronder wordt nadrukkelijk begrepen het verwerken dan wel publiceren van teksten en delen van teksten van de Opdrachtnemer.
 2. Het staat de Klant niet vrij om tijdens de looptijd van Programma alsmede gedurende een periode na beëindiging/afronding van het Programma, zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer, direct noch indirect, noch voor zichzelf noch voor derden, in enigerlei vorm werkzaam of betrokken te zijn in of bij enige onderneming met activiteiten die gelijk, gelijksoortig, aanverwant of op enig andere wijze concurrerend zijn aan of met de activiteiten van Opdrachtnemer, hieronder nadrukkelijk begrepen het aanbieden van een opleiding of cursus neuroprogrammeren. Het is ook niet toegestaan om de opgedane kennis commercieel te verkopen.
 3. In geval van overtreding door de Klant van het bepaalde in lid 1 en 2 van dit artikel is de Klant een direct opeisbare, niet voor matiging vatbare, boete verschuldigd van € 15.000,-. Deze boete staat los van de mogelijkheid de volledige daadwerkelijk geleden schade te vorderen.

 

Artikel 12 – foto- en videomateriaal

De opdrachtnemer is gerechtigd foto- en/of filmopnamen te maken van het event en/of de live bijeenkomst en de aldaar aanwezige personen voor marketingdoeleinden. Belanghebbenden dienen de openbaarmaking van de opnamen te gedogen. De Opdrachtnemer noch de eventuele derde aan wie de Opdrachtnemer toestemming heeft gegeven voor een dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging is ter zake aan de gefilmde of gefotografeerde enige vergoeding verschuldigd.

 

artikel 13 – inzet derden

Opdrachtnemer is gerechtigd een Programma of gedeelten daarvan door een door Opdrachtnemer ingeschakelde derde te laten verzorgen, in welk geval de Overeenkomst tussen de Klant en Opdrachtnemer en deze Algemene Voorwaarden onverkort van toepassing blijven. De Opdrachtnemer is, behoudens in het geval vanuit mijn kant sprake is van opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden.

 

Artikel 14- Overmacht

1. De Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien deze daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld van de Opdrachtnemer, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn/haar rekening komt.

 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop de Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor de Opdrachtnemer niet in staat is de verplichtingen na te komen. Zoals stroom- of internet storing, terrorisme, extreme file, een verkeersongeluk, extreme weersomstandigheden. De Opdrachtnemer behoud het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat de Opdrachtnemer de verbintenis had moeten nakomen.
 1. De Opdrachtnemer kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden, dan is ieder van ons gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de ander.
 1. Voor zover de Opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht de verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is de Opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte te factureren.

 

artikel 15 – recht- en forumkeuze

Op deze Overeenkomst en al hetgeen daarmee verband houdt of daaruit voortvloeit, is Nederlands recht van toepassing.

Scroll naar boven